privacyverklaring

Privacystatement en toestemming voor gegevensgebruik op jouwmeubels.be

De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Daarom voeren wij alle procedures voor de gegevensverwerking (bijv. verzameling, verwerking en doorgifte) uit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Europese recht inzake gegevensbescherming.

De hiernavolgende uitleg geeft u een overzicht welke gegevens van u op onze website opgevraagd worden, op welke manier deze gegevens gebruikt en doorgegeven worden, op welke manier u informatie over de aan ons verstrekte informatie kunt ontvangen en welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen.

 

Welke gegevens hebben wij nodig van u voor het gebruik van onze websites? Welke gegevens worden bij het gebruik ervan verzameld en opgeslagen?

Persoonsgebonden gegevens zijn alle vormen van informatie, die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betroffen persoon”) betrekking hebben, zoals bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en uw IP-adres.

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens en informatie van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze content en diensten en services noodzakelijk is.

Bij het gebruik van onze website worden de volgende gegevens geregistreerd, waarbij de opslag uitsluitend interne op het systeem betrekking hebbende en statistische doelen dient, de zgn. gebruiksgegevens:

Naam van de opgeroepen pagina’s, de gebruikte browser, het besturingssysteem en het domein, de datum en tijd van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en het geanonimiseerde IP-adres van de klant. E-commerce-gegevens (bestelde producten, prijs, aantal)

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Uitgesloten hiervan zijn het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens, die de toewijzing van de gegevens naar een gebruiker mogelijk maken. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.


De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een aflevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data worden opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.

 

Op onze webpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden met behulp van een invoerformulier ingevuld en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verwerkt:

Volledige naam van de klant, resp. volledige firmanaam, e-mailadres, adres (factuur- en evt. afwijkend afleveradres), telefoonnummer en optioneel de geboortedatum.

Op het moment van de registratie werden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

Login datum en tijd

Datum en tijd wanneer het account werd aangemaakt.

IP-adres

Voor een eenvoudigere bestelling is registratie in het belang van de gebruiker, omdat de in het klantaccount opgeslagen bestelgegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor toekomstige bestellingen. Wanneer u als gebruiker niet wilt dat er een klantaccount wordt aangemaakt, bent u ook welkom om als gast te bestellen.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn.

Dit is het geval om een contract na te komen tijdens het registratieproces, of precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het afsluiten van het contract kan het noodzakelijk zijn om persoonsgebonden gegevens van de contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Langlopende schuldovereenkomsten vereisen de opslag van de persoonsgebonden gegevens zolang het contract loopt. Bovendien moeten garantietermijnen in acht worden genomen en de opslag van gegevens voor belastingdoeleinden. Welke opslagtermijnen hiervoor moeten worden aangehouden, kan niet globaal worden vastgelegd, maar moet voor het betreffende afgesloten contract per individueel geval bepaald worden.

Als gebruiker heeft u onder info@jouwmeubels.be te allen tijde de mogelijkheid de registratie teniet te doen of de opgeslagen gegevens over u te laten wijzigen.

Zijn de gegevens voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen noodzakelijk, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover niet-contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering niet in de weg staan.