Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Jouwmeubels.be

Laathof 4 bus 6

2640 Mortsel

Belgie

BTW nr 0524.975.777

tel: 0487.79.80.42

email: info@jouwmeubels.be

 

TOEPASSELIJKHEID

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Verkoper aan u als Koper (Professionele Klant of Consument).
Wij leveren in alle landen zoals op onze verzendkostenpagina is aangegeven. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

AANBOD EN BESTELLING

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Wij zijn niet gebonden door kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail.
U hebt als Koper de mogelijkheid om een account aan te maken op de Website, teneinde het bestelproces te vergemakkelijken. Via deze account heeft u als Koper inzage in uw persoonsgegevens, bestellingen en bestelgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform onze Privacy Policy.
Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien kan u ofwel kiezen om in te loggen via uw account en op die manier uw bestelling te plaatsen, ofwel geeft u zelf uw contactgegevens en facturatiegegevens door. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina te zien, waarna u onze algemene voorwaarden dient te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. U ontvangt van ons een orderbevestiging op het e-mailadres dat u hebt opgegeven dat de bestelgegevens en contractvoorwaarden bevat.

DE PRIJS

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Ten aanzien van Consumenten zijn onze prijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Ten aanzien van Professionele Klanten zijn onze prijzen exclusief BTW, mits een geldig BTW nummer wordt aangegeven in het bestelproces. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Professionele Klant.

 

BETALING

Wij kunnen enkel betaling aanvaarden via volgende betaalmogelijkheden:

– Vooraf het factuurbedrag overmaken. De Koper ontvangt de betaalgegevens direct na de bestelling;

– Via credit card (Master Card, American Express, VISA Card). De creditcardgegevens (zoals kaartnummer en geldigheidsdatum) worden niet door de Verkoper opgeslagen maar worden direct door een SSL-encryptie aan de dienstverlener doorgegeven. De afschrijving van het bedrag geschiedt om technische redenen onmiddellijk na het afronden van uw bestelling. In dat geval zal de bestelling slechts definitief zijn van zodra wij de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen hebben.

– Via overschrijving

– Via Bancontact (Mister Cash). Bij het betalen kan de Koper aangeven bij welke bank hij bankiert. Daarna wordt de Koper doorgeleid naar het gedeelte internetbankieren van zijn bank.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

LEVERING EN UITVOERING

De Verkoper verstuurt direct na het verzenden van de Producten een mededeling aan de Koper over de verzendstatus van de Producten.
De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van door de Koper bestelde producten.
Voor specifieke informatie over de leveringstermijn verwijzen wij naar de productpagina’s op de Website. Wij streven ernaar om producten die zich op het moment van het afronden van de bestelling door de Koper in het magazijn van de Verkoper bevinden, binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling – en indien overeengekomen, vooruitbetaling van het bepaalde bedrag – aan de Koper te verzenden. Wij informeren u in de bestellingsbevestiging over de verwachte levertermijn.

Indien wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u als Consument kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij de Consument uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
Ten aanzien van Professionele Klanten zijn alle door de Verkoper genoemde (leverings-)termijnen louter indicatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Als Professionele Klant kan u dan ook nooit kosteloos afzien van uw bestelling, zelfs niet in geval van vertraging in de levering of daaruit voorvloeiende gevolgschade.
Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt. In geval van betaling via PayPal Express is dit het adres dat de Koper heeft aangeduid als leveringsadres in zijn PayPal Express-account.
Indien u meerdere producten heeft besteld en de levertijd van de producten uiteen loopt, zijn wij gerechtigd om de producten in één levering te versturen. Alleen als er aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de levertermijnen, zullen wij de producten in delen afleveren. In dit geval zal u geen aanvullende verzendkosten hoeven te betalen. Indien de prijs van de producten nog niet door de Koper is voldaan, dan zijn wij gerechtigd om betaling te verlangen van het deel van de producten dat is afgeleverd.
De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van de producten in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt het pakket naar een ophaalpunt in de buurt gebracht, waar het pakket vervolgens door u opgehaald kan worden. Onze transportpartner laat in dit geval een bericht achter met de informatie waar u uw pakket op uw wacht.
Postbusadressen worden niet aanvaard.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

– de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

– niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

– de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de bestelde producten berust bij de Verkoper tot op het moment van ontvangst van de goederen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Echter, ingeval de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de goederen terugstuurt, draagt de Consument het risico van de verzending.
Indien levering van bestelde producten onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij u hierover informeren. In geval van vooruitbetaling van de aankoopprijs van dat product, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Koper terugbetalen. De Verkoper is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de Verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Koper werden ontvangen.
Indien de uitgever van de krediet-of debatkaart van de Koper weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt door de Verkoper.

 

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen de Koper natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbron vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Koper heeft besteld, moet de Koper dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 kalenderdagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De melding dient een duidelijke en volledige omschrijving te bevatten van waar het defect uit bestaat.
Bovendien hanteren wij voor Consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u als Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u als Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

– Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde;

– Gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;

– Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, zal de enige verplichting van de Verkoper erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.
In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

OVERMACHT

1.In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. De Koper mag geen tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via e-mail: info@jouwmeubels.be of per post op het volgende adres:

Jouwmeubels.be

Laathof 4 bus 6

2640 Mortsel

Belgie

We doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze Kopers met woonplaats of maatschappelijke zetel in België, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

VARIA

De algemene voorwaarden van de Koper, hoe deze algemene voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Koper en Verkoper, tenzij schriftelijk door de Verkoper is erkend dat dit wel het geval is.
De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de gehele algemene voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule, dan zullen de Koper en de Verkoper in overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze clausule behouden blijft.
Naast deze algemene voorwaarden hanteert de Verkoper een Privacy Policy, waarin wordt toegelicht op welke wijze de persoonsgegevens van de Koper door de Verkoper worden gebruikt en verwerkt.